01.11.2023

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕНОВО

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

относно Писмо МИ 15-1067/28.10.2023

ОИК Ветово информира всички СИК и заинтересовани лица  за  постъпило писмо на ЦИК МИ -15-1067/28.10.2023 относно отпадане гласуването с машини,че при попълване на протоколите приложения 101-МИ хм и 103-МИ хм  отпада попълването на часта "ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ" съответно точки от 11 до 15 /приложение 101-МИ хм/ и  точки от 10 до 13 / приложение 103-МИ хм/, както и съответните контроли:

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете " Числото по т. 3 трябва да е равно на чилото по т. 5";

- контроли №7,8 и 9 за Приложение № 101-МИ хм, съответно контроли №6 и 7 за Приложение № 103-МИ хм не се прилагат;

21.10.2023

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК и Инструкция за видеоизлъчване на преброяването на бюлетините и попълването на протокола в СИК

 

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК


Инструкция за видеоизлъчване на преброяването на бюлетините и попълването на протокола в СИК

 

18.10.2023

ГРАФИК НА ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РАБОТА С МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ

Уведомяваме членовете на всички секционни избирателни комисии, на територията на Община Ветово, че могат да се включат в дистанционните обучения за  работа с машина за гласуване.

Моля, проследявайте конкретния ден и час за присъединяване към обученията, тъй като линковете са индивидуални за всяко обучение.

 

27.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 443 486 722 

Passcode: tSaqVH 

 

 

31.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 304 252 57 

Passcode: JdAVzD 

 

38.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 322 663 598 199 

Passcode: SX3fg2 

 

 

Приложено  Ви предоставяме и Инструкция за работа с Microsoft Teams

16.10.2023

Удостоверения за гласуване, издавани от МВР, в случаите, при които български граждани нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок на годност

Уведомяваме българските граждани, които желаят да упражнят правото си на глас в деня на изборите, че МВР е създало организация и седмицата преди 29 октомври 2023г. ще издава Удостоверения на избирателите, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок на годност. Гражданите следва лично да подадат искане в съответния полицейски участък в периода от 24 до 28 октомври от 8.30 до 17.00 часа и на 29 октомври от 8.30  до 19.00 часа. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

15.10.2023

условията и реда за участие на застъпници и представители на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК- Ветово уведомява заинтересованите лица, които ще регистрират застъпници и представители в предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 да се съобразят със следните решения на ЦИК , а именно : 

1. Според Решение № 2594- МИ /04.10.2023 относно условията и реда за участие на застъпници.

        - Общият брой  не може да превишава броя на образуваните секции в съответния изборен район  или 21 броя;

        - Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. В изборния ден в изборното помещение не може да присъстват едновременно двама или повече застъпници на една кандидатска листа. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител. Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия, коалиция или местна коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.;

        - Застъпниците се регистрират в съответната общинска избирателна комисия (ОИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ  от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението от инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат Zastapnici (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а;

         - Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда определен по-горе, чрез предложение по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) , подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.;

2. Според Решение № 2664-МИ/13.10.2023  относно условията и реда за участие на представители.

         - Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на  избирателните секции в съответния изборен район или 21 броя.;

         - В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.;

         - Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат Predstaviteli  (Приложение към решението). В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

         - Списъкът на хартиен носител по предходната точка се подписва и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на съответната общинска избирателна комисия (ОИК) в срок до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

11.10.2023

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

11.10.2023

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

11.10.2023

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ КМЕТСТВО ПИСАНЕЦ

11.10.2023

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕНОВО

11.10.2023

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КРИВНЯ

11.10.2023

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГЛОДЖЕВО

11.10.2023

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ КМЕТСТВО СМИРНЕНСКИ

04.10.2023

ЗАМЕНИ В ПОИМЕННИТЕ СЪСТАВИ НА СИК

ОИК Ветово уведомява политическите партии и коалиции, че след приемането на поименните състави на СИК (Решение на ОИК-Ветово 54-МИ/30.09.2023), замените на членове става с писмо заявление подписано от представляващ или упълномощено лице на ПП/КП (с еднократно представяне на пълномощно в което е видно, че лицето е упълномощено да прави замени в СИК) и задължително попълнена таблица на Excel. Пратените писма по електронна поща [email protected] трябва да са  сканирани с положени подпис или подписани с електронен подпис. Таблицата и заявлението да са приложени в настоящото съобщение.

03.10.2023

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

ОИК уведомява, че на основание чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Искането се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

03.10.2023

Гласуване с подвижна избирателна кутия

ОИК уведомява, че на основание чл.37, ал.1 от Изборния кодекс, всички избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец приложение 17-МИ, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл.36 от ИК за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. На основание чл.37, ал.2 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по ал. 1, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

03.10.2023

Предстоящо обучение на членовете на секционните избирателни комисии в Община Ветово

ОИК уведомява, че на 21 октомври 2023г. от 14:00 часа в залата на Младежкия дом в гр. Ветово, ще се проведе обучение на членовете на сформираните и назначени от ОИК секционни избирателни комисии на територията на Община Ветово.

Желателно е присъствието на поне трима членове от всяка СИК.

 

23.09.2023

ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 29 ОКТОМВРИ 2023Г.

Съгласно ЗАПОВЕД №РД-771/21.09.2023г. на Кмета на Община Ветово, са определени местата, които са разрешени за поставяне на агитационни материали при провеждането на изборите за кметове и общински съветници на 29 октомври 2023г. 

ОИК-Ветово уведомява избирателите и кандидатите, регистрирани за участие в Изборите да спазват определените от Кмета на Община Ветово места при поставянето на агитационни материали, както и да съблюдават разпоредбите на Изборния кодекс във връзка с предизборната кампания, като в противен случай ОИК-Ветово може да санкционира нарушителите.

23.09.2023

ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

ОИК  Ветово уведомява , че на 26.09.2023 от 16:00/ вторник/ ще се проведе жребий за определяне на реда за представяне на регистрираните  в ОИК кандидати от партиите/коалиците   в диспутите по регионалните радио и телевизинни центрове. Жребият ще се проведе в заседателната зала където се помещава ОИК, като тегленето на жребия ще е публичен и на него могат да присъстват упълномощени предствители и кандидати на пратиите/коалициите.

20.09.2023

Съобщение

ОИК ВЕТОВО НАПОМНЯ,

ЧЕ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ОТ ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ НА ХАРТИЕН (СЪОТВЕТНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ
№ 2122-МИ) И НА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ В ЕКСЕЛ ФОРМАТ ДА Е СПАЗЕНА СЛЕДНАТА СТРУКТУРА НА ФАЙЛА С КОЛОНИ : № ПО РЕД В ЛИСТАТА, ЕГН , ИМЕ , ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ - пример   кандидатска листа
СПИСЪЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОДКРЕПЯЩИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОИК ВЕТОВО НА ХАРТИЕН (СЪОТВЕТНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ
№ 1994-МИ) И НА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ С   ПРИЛОЖЕНИЕ 1
подаването на ПРИЛОЖЕНИЕТО В ЕКСЕЛ ФОРМАТ е най-удобно да става на електронната поща на комисията: [email protected]
16.09.2023

Съобщение ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

ОИК-Ветово информира, че ще приема Предложенията за регистрирането на кандидатските листи в срок от 09:00ч. на 19 септември 2023г. до 17:00ч. на 26 септември 2023г. Редът, изискванията и необходимите документи за регистрациите са посочени в Решение №2122-МИ/29.08.2023г. на ЦИК. Регистрацията на кандидатските листи в ОИК, ще се извършва след представянето на:

- Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

-Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

-Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

 

-Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 

 

15.09.2023

Съобщение

 ОИК Ветово напомня, че срока за регистрация на Партии/коалиции, местни коалиции и инциативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.  е  до 17.00ч. на 18 септември 2023 г.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община,  кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 

Приложение № 32-МИ за партия/коалиция приложение № 32-МИ
Приложение № 33-МИ за местна коалиция приложение №33-МИ
Приложение № 42-МИ за инициативен комитет приложение № 42-МИ 
11.09.2023

Съобщение

ОИК-Ветово уведомява, че партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да се регистрират в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. с краен срок до 17.00ч. на 18 септември 2023 г.

11.09.2023

Съобщение ОТНОСНО НАСРОЧВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК-ВЕТОВО

ОИК-Ветово ще проведе заседание на 11.09.2023г. от 16:00ч., по насрочено заседание с определения дневен ред.

С уважение,

Стела Стоилова-Председател на ОИК-Ветово

10.09.2023

Съобщение

ОИК Ветово обявява , че на територията на община Ветово предстои да се проведат местни избори , които са насрочени за 29.10.2023г. Предвид на организацията и провеждането на избора, ОИК ще работи от 09.09.2023 г. със следното работно време:

Всеки ден от 09:00ч. до 17:00ч., с обедна почивка от 12:00ч. до 13:00ч.

В момента комисията няма актуален телефон за контакти, но ще обяви на интернет страницата си такъв, веднага след като й бъде предоставен.

Всички заинтересовани граждани могат да се свържат с нас на електронната поща  [email protected] ,  както и да получат информация на място, в заседателната зала на  ОИК - Ветово или на адрес гр. Ветово ул. „Трети март“ № 2 - заседателната зала на втори етаж, находящ се в новия корпус в сградата на Община Ветово.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 116-МИ / 22.11.2023

  относно: Определяне на представител от ОИК-Ветово, който да присъства при предаването на чувалите с изборните бюлетини в сградата на Административен съд-Русе;

 • № 115-МИ / 22.11.2023

  относно: Определяне на членове от ОИК Ветово, които да присъстват при отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборни книжа;

 • № 114-МИ / 22.11.2023

  относно: Процесуално представителство на членове от ОИК Ветово пред Административен съд-Русе;

всички решения